Rekrutacja

ZapisyWypełniony Formularz Zgłoszeniowy można dostarczyć na dwa sposoby:

1. Przesłać skany na adres e-mailowy:

2. Dostarczyć osobiście pod adres ul. Żorska 335 w Rybniku

Opłaty:- miesięczne czesne 320zł
- dzienne wyżywienie: 15zł
- jednorazowe wpisowe 200zł
- zajęcia dodatkowe są już wliczone w cenę czesnegoGodziny otwarcia:pn - pt: 6:30-16:30

O projekciePlacówka przedszkolna powstała w ramach utworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego w projekcie RPSL. 11.01.03-24-02BA/19 pt. „Przedszkole Małych Inżynierów szansą na wyrównanie szans edukacyjnych dzieci od 2,5 roku do 6 lat”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Celem projektu był wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie i utrzymanie w okresie 01.05.2020 – 06.07.2022r. 50 nowych miejsc edukacji przedszkolnej, w tym dla dzieci z niepełnosprawnością, spełniających wymagania lokalowe, poprzez odpowiednie doposażenie i modernizację placówki, wprowadzenie zajęć dodatkowych dla 50 dzieci oraz podniesienie kwalifikacji 2 nauczycieli. W ramach projektu zrealizowano: modernizację, doposażenie placówki, pokrycie kosztów funkcjonowania nowo utworzonej grupy oraz zajęć wspomagających rozwój dzieci.

GRUPA DOCELOWA:
- dzieci w wieku przedszkolnym (50 osób) w tym dzieci z niepełnosprawnością ,


ZADANIA PROJEKTOWE OBJĘŁY:
- modernizację i wyposażenie placówki,
- podniesienie kwalifikacji nauczycieli,
- pokrycie kosztów funkcjonowania nowoutworzonych miejsc,
- pokrycie kosztów zajęć dodatkowych wspomagających edukację dzieci.
Wartość projektu: 702 466 PLN
Wnioskowane dofinansowanie: 597 096,10 PLN
Wnioskodawca – Lider projektu: Reven Art Michał Cieślik
Partner projektu: HORYZONT PROJEKT TOMASZ WIĘCEK
Kontakt:
Niepubliczne Przedszkole Małych Talentów

e-mail:
tel. 883 944 399

Planowane Godziny otwarcia:
pn - pt: 6:30-16:30

Adres:
Żorska 335, 44-251 Rybnik
Przedszkole Małych Talentów realizuje projekt „Przedszkole Małych Inżynierów szansą na wyrównanie szans edukacyjnych dzieci od 2,5 roku do 6 lat”
numer WND-RPSL.11.01.03-24-02BA/19 współfinansowanego przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Poddziałanie 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.
Projekt strony: Revenart - Agencja Marketingowa